1. Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről

Jótállási kötelezettségünk kiterjed minden olyan hibára, amelynek oka nem a vásárlás, ill. a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már eladáskor ismert és amelyre árengedményt kapott, ill. amely hiba miatt a termék osztályos árunak minősült. A jótállási igény a bútor átvételekor kapott tételjegyzék és számla együttes megőrzése alapján érvényesíthető a vásárlás napjától számított 1 éven belül, Magyarország területén.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélést (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. Jelentős alkatrészek: vasalatok, rugózatok, nyitószerkezetek, görgők, tartószerkezetek. A jelen jótállási feltételek alkalmazása csak a fogyasztói szerződésekre vonatkozik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő-így különösen kellék-és termékszavatossági, illetve kártérítési –jogainak érvényesítését.

2. Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– Utólagosan megváltoztatott jótállási jeggyel szeretnék érvényesíteni

– Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezést a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– Összeszerelésből adódó hibára, amennyiben termék összeszerelését, nem szakember végezte (a szakember által végzett összeszerelést, számlával kell igazolni)

– Ha a hiba káresemény következménye, nem vonatkozik továbbá a természetes elhasználódásból eredő kopásra.

– Szállításból eredő károkra.

– Kanapéágy, vendégágyfunkciós sarokülő, vendégágyfunkciós ülőgarnitúra, valamint fotelágy ágyként történő mindennapos használatára.

– Kárpitos bútorok esetében, amennyiben az oldalsó részen lévő szövet megrongálódása a kihúzható rész rézsútos használata következtében sérült

– Ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást végzett.

– Ha a hiba rendellenes használat, használati-kezelési útmutatóban előírtaktól eltérő használat pl.: nem megfelelő tisztítás, helytelen tárolás, elemi kár, természeti csapás, törés, helytelen kezelés vagy rongálás.

– Üvegáru és tükör törésére

– A tételjegyzéken feltüntetett olyan hibákra, amelyekre a vásárló árengedményt kapott.

Felhasználási korlátozás: termékeink kizárólag lakossági felhasználása alkalmasak!

3. A jótállási igény érvényesítése:

A jótállásra kötelezett, ennek időtartama alatt csak akkor mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után következett be.

A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kötelező jótállásról, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. szabályozzák.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot-az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült, vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legfeljebb 3 napon belül jelezze az eladó üzletnek. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Vásárló hibás teljesítés esetén jogosult:

Elsősorban választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a vállalkozás a javítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – a fogyasztó választása szerint- a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítathatja, a vállalkozással történt előzetes egyeztetés után, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített jótállási és szavatossági igények intézésekor a 19/2014.(IV.29) NGM rendelet 4.§-a szerint a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, annak másolatát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Törekedni kell a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb 15 napon belüli elvégezésére. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A bejelentést, a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.

A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket, az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Békéltető Testületek országos listája

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500E-mail cím: [email protected];

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.Telefonszáma: (72) 507-154E-mail cím: [email protected];

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775E-mail cím: [email protected];

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870E-mail cím: [email protected];

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131E-mail cím: [email protected];

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail cím: [email protected];

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszú séta tér 4-6.Telefonszáma: (22) 510-310E-mail cím: [email protected];

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217E-mail cím: [email protected];

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Telefonszáma: (52) 500-749E-mail cím: [email protected];

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék E-mail cím: [email protected];

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.Telefonszáma: (56) 510-610E-mail cím: [email protected];

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010E-mail cím: [email protected];

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860E-mail cím: [email protected];

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.Telefonszáma: (1)-269-0703E-mail cím: [email protected] cím:www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.Telefonszáma: (82) 501-000E-mail cím: [email protected];

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180E-mail cím: [email protected];

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.Telefonszáma: (74) 411-661E-mail cím:[email protected];

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.Telefonszáma: (94) 312-356E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.Telefonszáma: (88) 429-008E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513E-mail cím: [email protected]